Advieskeuze

Ga je een nieuw huis kopen?

Wij helpen je graag op weg.

Disclaimer

Wij verzoeken u onderstaande informatie en voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen. Wij bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Wij streven er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Wij wijzen echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. 

Voor een correcte werking van de modules kunt u het beste de nieuwste versie van uw internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd. 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet ons eigendom zijn, dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Wij geven dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Virussen

Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy

Bij bezoek aan deze website kunnen uw gegevens verwerkt worden. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via formulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Wij verzamelen en verwerken informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van onze relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot onze producten en diensten en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan ons.

Heb je nog vragen?

Stel dan hier je vraag en wij mailen je direct terug!

Webdesign: Trendo